De Mercy aan Maria Theresia over het kraambed van Marie Antoinette

De edelman De Mercy spreekt de hoop uit dat het moederschap Marie Antoinette haar meer aanzien zal verschaffen in Frankrijk. Maar ook na drie zwangerschappen zal het Marie Antoinette niet lukken de harten van de Fransen te stelen.

De bevalling der koningin heeft in alle standen een levendigen indruk gemaakt en gunstig gestemd. Toen men haar in gevaar meende, openbaarde zich ware gehechtheid. De kleine aanmerkingen van het publiek hebben opgehouden, en oprechtelijk uitte men welgemeende wenschen voor haar herstel. Het is nu een kostbaar oogenblik om partij te trekken. Hare Majesteit kan nu de achting en het vertrouwen van het publiek voorgoed winnen en in hooger mate dan te voren. Niets is daartoe noodig dan eenige kleine hervormingen, wat het spel betreft, de bevoorrechting van gunstelingen, meer openlijke daden van liefdadigheid en grooter belangstelling voor ernstige zaken. Al deze punten zijn met de koningin besproken, en het scheen dat zij meer dan vroeger er gewicht aan hechtte.

Uit: Jorissen, Th., Historische Bladen. Haarlem 1890, 357-358


terug