Generaal Mercier over de vermeende oorlogsdreiging in 1894, 12 augustus 1899, Rennes

Wij wachtten vierenhalf uur, of oorlog of vrede uit deze telegrammenwisseling te voorschijn zou komen [...] U ziet dus, Mijne Heren, wij waren slechts een duimbreed van de oorlog af [...] en konden wij, mochten wij op dat ogenblik de oorlog wensen, mocht ik als minister van Oorlog voor mijn land in die omstandigheden oorlog wensen? Ik aarzel niet, nee te zeggen, en dat om verschillende redenen! [...] Eerst om twaalf uur 's nachts heeft de President der Republiek mij medegedeeld, dat graaf Münster en zijn Soeverein het opnemen in de pers definitief aanvaardden van een tamelijk vage nota, waarin verklaard werd, dat de ambassades in de kwestie niet betrokken waren [...] Deze bewering was weliswaar niet geheel juist, maar zij was ingegeven door de "raison d'Etat".

terug