Chronologie van de Bokseropstand

1894

Chinees-Japanse oorlog over Korea. Verlies voor China. Loopt het  Hemels Mandaat ten einde?

1896

Rusland verwerft het recht om spoorlijnen door Mantsjoerije aan te leggen.
Fan Kangnian  bepleit de meest geschikte regeringsvorm voor China.

1896-1897

Hongersnood.

zomer 1897

Moord op twee katholieke Duitse missionarissen.

1898

maart 1898

Concessies voor Duitsland in Kiaochow en Shantung; voor Rusland Port Arthur en Laotung.

april 1898

Fransen "pachtten" baai van Kwangchow. Overstroming van de Gele Rivier.

zomer 1898

Britten vestigen zich in Weihai.

10 juni - 20 sept. 1898

In China gaan steeds meer stemmen op voor grondige hervormingen.

Honderd dagen der Hervorming. Westerse kennis vormt de basis voor modernisering.

1899

Er heerste grote droogte in delen van China. Hongersnood en besmettelijke ziekten dreigen. De Bokserbeweging neemt sterk in aantal toe.

30 december 1899

 Heldring reist door China. De Britse zendeling wordt vermoord.

1900

11 januari

De Keizerlijk decreet waarin roof en plundering erkend worden, maar verdedigd wordt dat loyale onderdanen het recht hebben om zich te verenigen ter bescherming van hun dorpen en steden. De Russen zien hun kans schoon in Mantsjoerije.

27 januari

Eis van de gezanten van Gr.-BrittanniŽ, Frankrijk, Duitsland en de V.S. dat de gehele beweging verboden zou worden. Geen antwoord. De Boksers roepen op de buitenlanders te verdrijven.

7 maart

Telegram van de gezanten aan hun Westerse regeringen voor een vlootdemonstratie in de Noordchinese wateren. Eis tot het plaatsen van wachtposten in de legatie wijk in Peking. De beweging wordt niet al te serieus genomen.

14 mei

Verscherping van de situatie: anti-vreemdelingen plakkaten in de straten van Peking. Protesten tegen de aantasting van de eigen cultuur en godsdienst.

21 mei

Protest van de legaties. Bezetting van station Teng-t'ai door opstandelingen. Belgische en Franse ingenieurs met hun gezinnen proberen naar Tientsin te ontkomen. Bij botsing met Boksers sneuvelen vier Europeanen.

31 mei

Aankomst van twaalf Europese officieren en 300 manschappen ter bewaking van de legaties.

1 juni

Twee zendelingen worden gedood. Chinese Christenen hebben het zwaar te verduren.

10 juni

Poging tot ontzetting van Tient-sin door admiraal Seymour met 2000 man. Door spoorwegsabotage en aanvallen van keizerlijke troepen zijn zij genoodzaakt terug te keren.

11 juni

Moord op het Japanse legatie-lid Sugiyama.

15 juni

Binnentrekken van de Boksers in Peking en Tientsin.

16-17 juni

Bezetting van de forten van Takoe door Westerse machten.

19 juni

Chinese regering gelast de gezanten de stad te verlaten voor hun eigen veiligheid.

20 juni

Von Ketteler probeert om te protest een, ongewapend per draagkoets het Ministerie van Buitenlandse Zaken te bereiken. Hij wordt onderweg door een sergeant van de reguliere troepen doodgeschoten. 
Decreet waarin opstellen voor de literaire examens geen karakters voor ťťn van de geallieerde mogendheden mogen bevatten. Begin van de belegering van de legaties.Een film uit 1963

21 juni

OfficŽle oorlogsverklaring van China aan de Westerse mogendheden.

3 juli

Regerings-schrijven waarin de schuld voor de belegering gelegd wordt bij misdadige bandieten die gestraft moeten worden.

12 juli

Pater Segers wordt gevangen genomen.

14 juli

Val van Tientsin voor de Westerse mogendheden.

19 juli

Brieven aangeboden door Chinese gezanten aan de betrokken staatshoofden wraken de Boksers en doen een beroep op de mogendheden om de zaken te regelen.

21 juli

Pater Segers wordt ter dood gebracht

27 juli

Vijftien wagens met voedsel bereiken de legaties. Wilhelm II spoort zijn troepen aan geen genade te kennen tegenover de Boksers.

4 augustus

Begin van de opmars naar Peking.

6 augustus

Von Waldersee krijgt de opdracht naar China te vertrekken voor een strafexpeditie. Komt te laat in China.

13 augustus

Peking wordt bereikt door de Westerse ontzettingstroepen. De stad wordt geplunderd ("lŁten" van het Engelse "to loot"). Het hof vlucht naar Sian in Sjensi.

28 augustus

Bezetting en plundering van het paleiscomplex. Overwinningsparade door de paleizen in Peking.

25 september

Aankomst van Graaf von Waldersee in Tient-sin.

3 oktober

Mgr. Hamer  wordt omgebracht door de Boksers. Pater Bermijn is op dat moment naar Klein Brugge vertrokken. Bermijn volgt Mgr. Hamer op als hoofd van de missie.

4 oktober

Frans voorstel om van China te eisen: bestraffing, schadevergoeding en garanties tegen herhaling.

15 oktober

Begin van de onderhandelingen. Ondertussen vallen er nog steeds slachtoffers.

16 oktober

Tussentijdse "Jang-tse Overeenkomst" gesloten tussen Gr.-BrittanniŽ en Duitsland.

1901

augustus

Von Waldersee keert - taak volbracht - terug naar Duitsland.

7 september

Ondertekening van het slot-protocol door Chinese vertegenwoordigers en gevolmachtigden van elf verdragsluitende partijen in de Spaanse legatie.

24 oktober

Tz'e-sji verlaat Sian.

7 januari 1902

Terugkeer van het hof naar Peking. Verdrag tussen Engeland en Japan om elkaars invloedssferen in China te respecteren.

1904

Japan verklaart Rusland de oorlog.

 

terug